Kariéra

Ukazovatele udržateľnosti

Stratégia obsahuje k jednotlivým oblastiam vyšpecifikované a kvantifikované ciele, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2030, ako aj postupnosť ich dosahovania v porovnaní s počiatočným stavom (rok 2021).

100 % elektrickej energie, ktoré spotrebujeme v našich slovenských závodoch pochádza z obnoviteľných zdrojov. Tento prístup uplatňujeme už niekoľko rokov a plánujeme zelenú energiu nakupovať aj v budúcnosti.

Sme zapojení do globálnych platforiem SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), hodnotenia spoločenskej zodpovednosti EcoVadis kde poskytujeme aktuálne informácie o činnosti spoločnosti týkajúce sa životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky a udržateľného zadávania zákaziek. Za ostatné hodnotenie bol GRAFOBAL ocenený striebornou medailou a spoločnosť sa zaradila medzi 25 percent najlepších spoločností hodnotených spoločnosťou EcoVadis.

GRAFOBAL, akciová spoločnosť je aktívna aj v globálnych projektoch ako CDP, SMETA.

CDP (Carbon disclosure project)

zapájame sa do pravidelného ročného hodnotenia od roku 2018. V medziročnom porovnaní rokov 2021 a 2022 si GRAFOBAL zlepšil svoje hodnotenie vo všetkých sledovaných kategóriách:

  2021 2022
Climate Change D B
Forests D C
Water security D B

Dlhodobo kontrolujeme kvalitu vypúšťaných odpadových vôd a jej limity znečisťujúcich látok sú trvale hlboko pod normou

Všetky technologické odpadové vody sú ekologicky zneškodňované.

V roku 2021 a 2022 sa uskutočnil audit SMETA, ktorý zahŕňal všetky pracovné štandardy normy, zdravie a bezpečnosť, životné prostredie a etické podnikanie, audítorskou spoločnosťou SGS Slovakia.

Do okruhu auditovaných pracovníkov boli zahrnuté všetky druhy zamestnancov pracujúcich vo firme ako sú priami zamestnanci, agentúrni pracovníci, pracovníci zamestnaní prostredníctvom poskytovateľov služieb a pracovníci od iných dodávateľov.

Ochrana ovzdušia v GRAFOBAL, akciová spoločnosť

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia – znečisťovanie ovzdušia zo zdrojov znečisťovania ovzdušia (ZZO) spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť Mazúrova 2, 909 01 Skalica, v znení zákona MŽP SR č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí a doplnení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z.z., §33 a, ods 1.

Zhodnotenie súladu s právnymi požiadavkami:

  • výsledky meraní sú v súlade s právnymi predpismi, všetky emisné limity sú dodržané.