Kariéra

Udržateľnosť podnikania, využívanie recyklovaných a recyklovateľných materiálov, eco-friendly produkcia a vplyv na životné prostredie, sú neodmysliteľnou súčasťou stratégie a dlhodobej vízie skupiny Grafobal Group, ktorá má dnes charakter každodenne napĺňanej reality. Používanie ekologických postupov a materiálov vo výrobe obalov a polygrafickej výrobe, či získané ekologické certifikáty našich spoločností, definujú snahu skupiny o minimalizáciu vplyvov na životné prostredie a silný environmentálny akcent.

Stratégia udržateľnosti spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť, zahŕňa témy, ktoré, podporujú udržateľnosť podnikania Grafobalu, z hľadiska šetrného prístupu k životnému prostrediu, etického, protikorupčného podnikania, efektívneho využívania zdrojov, získavania, motivácie a lojality zamestnancov, bezpečného a inšpirujúceho pracovného prostredia, vzťahu k stakeholderom a komunite, a korešpondujú s celkovou stratégiou spoločnosti.

Etický kódex

Etický kódex

GRAFOBAL, akciová spoločnosť sa Etickým kódexom zaväzuje k etickému konaniu a k čestnosti svojich podnikateľských zámerov. Tento kódex správania je záväzným dokumentom odvodeným od našich firemných hodnôt, a platí pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Stanovuje zásady vzájomného správania sa spoločnosti, zamestnancov i subjektov z externého prostredia.

Protikorupčná politika

Predmetom protikorupčnej politiky je transparentné deklarovanie záväzku skupiny Grafobal dodržiavať normy a rozvíjať etické správanie pri vykonávaní svojich aktivít s prihliadnutím na zásady, ktoré sú obsiahnuté v Kódexe etického správania, a podľa ktorých podvodné a korupčné konanie nie je tolerované. Tieto zásady sa vzťahujú na všetkých zamestnancov skupiny Grafobal.

Politika boja proti nezákonnému obchodu

Všetky spoločnosti patriace do skupiny Grafobal týmto prehlasujú, že plne chápu dôležitosť implementácie účinných ochranných opatrení na potlačenie a zastavenie akýchkoľvek možných aktivít, ktoré by mohli súvisieť s nelegálnymi obchodnými aktivitami. Striktné dodržiavanie pravidiel Politiky proti nezákonnému obchodu (AITP) je nevyhnutnou súčasťou nášho profesionálneho správania a konania, a vyjadruje náš zámer bojovať proti nezákonnému obchodu.