Kariéra

Správa o udržateľnosti

Reálnym vyústením snáh o maximálnu transparentnosť v komunikácii cieľov trvalej udržateľnosti a plánov na ich dosiahnutie je práca na Stratégii udržateľnosti, ako záväznom dokumente, ktorý bude prijatý vedením spoločnosti v prvom polroku 2024.

Táto stratégia popisuje základné piliere udržateľnosti a postupy, ako sa premietajú výstupy obchodných stratégií do všetkých zložiek podnikania. Jej nevyhnutou súčasťou je ekonomická prosperita, zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, rešpektujúci prístup k ľuďom a spoločenská zodpovednosť.

Pokrok v dosahovaní stanovených cieľov stratégie udržateľnosti je spravidla ročne prezentovaný vo vydávanej Správe o udržateľnosti, kde sú pokroky v jednotlivých oblastiach podrobne popísané.