Kariéra

Poučenie o právach dotknutých osôb

Prevádzkovateľ (GRAFOBAL, akciová spoločnosť, Mazúrova 2, 90901 Skalica), ktorý spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, kladie dôraz na rešpektovanie práv dotknutých osôb. Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom poskytnutia spätnej väzby k vyplnenému formuláru na internetovej stránke spoločnosti GRAFOBAL, alebo za účelom zaradenia uchádzača o zamestnanie do internej databázy. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je súhlas na základe vyplnenia príslušných formulárov. Lehota na výmaz vašich osobných údajov je 5 rokov od zaradenia do databázy. Svoj súhlas na spracúvanie môžete kedykoľvek odvolať.

Ako dotknutá osoby máte vo vzťahu k prevádzkovateľovi tieto práva:

a) Právo na informácie – každá osoba má právo na informácie, ktoré stanovuje GDPR a zákon o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom je prevádzkovateľ povinný prijať vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutej osobe poskytol. Informácie môžu byť poskytnuté prostredníctvom emailom alebo v listinnej forme. Informácie musia byť poskytnuté v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.

b) Právo na prístup k údajom - každá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje. Ak osobné údaje tejto osoby spracúva, má právo na prístup k týmto údajom a informácie o ich spracúvaní stanovené zákonom.

c) Právo na opravu - každá osoba má právo, aby prevádzkovateľ spracúval iba jej správne a aktuálne údaje. Ak o to prevádzkovateľa požiada, musí nesprávne a neaktuálne údaje opraviť.

d) Právo na vymazanie - v určitých prípadoch má dotknutá osoba právo na vymazanie jej osobných údajov. Ak sú splnené zákonné podmienky, prevádzkovateľ je povinný jej údaje vymazať.

e) Právo na obmedzenie spracúvania - v určitých prípadoch má osoba právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Počas obmedzenia spracúvania môže prevádzkovateľ jej údaje len uchovávať, iným spôsobom ich spracúvať nemôže.

f) Právo na prenosnosť údajov - pokiaľ sú osobné údaje spracúvané v elektronickej forme na základe súhlasu danej osoby, môže prevádzkovateľa požiadať, aby jej osobné údaje poskytol vo forme, ktorá umožňuje prenos inému prevádzkovateľovi.

g) Právo namietať - dotknutá osoba má za určitých okolností právo namietať proti spracúvaniu jej údajov.

h) Právo odmietnuť profilovanie - dotknutá osoba má právo odmietnuť, aby jej osobné údaje boli predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

Svoje práva môžete uplatňovať osobne na personálnom útvare alebo písomne na adresu spoločnosti. Prevádzkovateľ každú žiadosť zaeviduje a vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca. V tejto lehote informuje dotknutú osobu, ktorá žiadosť podala, o opatreniach, ktoré na základe jej žiadosti prijali.