Kariéra

 Piliere udržateľnosti

Piliere udržateľnosti

Stratégia udržateľnosti popisuje prístup, aktivity a ciele v troch kľúčových pilieroch podnikania spoločnosti GRAFOBAL: v ekologickom, v sociálnom a v ekonomickom (Environmental, Social & Governance).

 

Ekonomický pilier

GRAFOBAL, akciová spoločnosť, každodenne napĺňa hodnoty firemnej udržateľnosti, vo všetkých oblastiach jeho pôsobenia, najmä pri etických aspektoch podnikania, dlhodobých korektných vzťahoch s obchodnými partnermi, rešpektujúcemu prístupu k zamestnancom a ústretovým prístupom ku komunite.

Spoločnosť vyvíja a vyrába obaly z hladkej lepenky, kašírovanej vlnitej lepenky a široké spektrum polygrafických produktov. Dodáva obalové riešenia už viac ako 100 rokov, a počas celej doby bolo podnikanie založené na využívaní základnej suroviny - papieri a lepenke.

Hospodárne využívanie všetkých zdrojov vstupujúcich do výrobných aj obslužných procesov, je počas celej doby fungovania spoločnosti nevyhnutným ekonomickým, a zároveň aj ekologickým prístupom.

Podstatou zodpovedného podnikania je vytváranie hodnoty pre zákazníkov a zisku pre spoločnosť a akcionárov, pričom plne rešpektujeme potreby všetkých partnerov, s ktorými pri svojom podnikaní prichádza spoločnosť do kontaktu. Týmito partnermi sú zamestnanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, ale i lokálna komunita.

Hodnotenie podnikania, spolupráce a spokojnosti od zainteresovaných strán, si overujeme spätnou väzbou formou osobnej aj elektronickej komunikácie, internými aj externými auditmi, formou dotazníkových prieskumov, ale aj anonymnými podaniami od zamestnancov.

Ako spoľahlivý a zodpovedný partner pre našich zákazníkov aj dodávateľov, vstupujeme do rôznych medzinárodných hodnotiacich platforiem, ktoré vyhodnocujú aktivity firmy v oblasti etiky podnikania, sociálnych aspektov zamestnávania, ako aj vzťah k životnému prostrediu.

Týmito platformami sú Carbon Disclosure Project (CDP), EcoVadis, SEDEX, SMETA, ...

Naša spoločnosť spĺňa prísne kritériá a požiadavky v rôznych oblastiach podnikania a spoločenskej zodpovednosti, čo dokumentuje certifikácia systémov riadenia podľa nasledovných noriem.

Ide o základnú normu ISO 9001:2005, ďalej ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 45001:2018, FSC Certifikát a FSSC 22000.

Ekonomický pilier

Sociálny pilier

My ako zamestnávateľ, podporujeme vzdelávanie, ktoré je v súlade s našimi potrebami a cieľmi.

Vnímame ho ako nekončiaci proces, v ktorom nastáva kvalitatívna zmena správania sa v pracovnom prostredí.

S vedomím si plnej zodpovednosti za prípravu  kvalitných zamestnancov pre našu spoločnosť, aktívne spolupracujeme  s niekoľkými strednými školami v okolí. Sme si vedomí, že je potrebné záujem vyvolať a podchytiť včas, a preto organizujeme exkurzie pre žiakov základných aj stredných škôl v našich priestoroch.

Naša spoločnosť realizuje v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov rôzne  aktivity ako podpora darcov krvi, príspevok na dôchodok, dovolenkový príspevok zamestnancom, príspevok na stravovanie zamestnancov, a na zlepšenie možností stravovania, v rámci čoho ponúka aj diétne stravovanie. Tiež ponúka za účelom regenerácie, masáže vo výrobných priestoroch,  rekondičné pobyty, preventívne lekárske prehliadky, v sezóne výskytu respiračných chorôb aj očkovanie.

Ďalším sociálnym benefitom našej spoločnosti je realizácia kultúrnych a športových podujatí, vianočné balíčky a Mikulášske balíčky pre deti zamestnancov.

Sociálny pilier

Environmentálny pilier

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu patrí k prioritám našej spoločnosti.

Spoločnosť riadi činnosti s dôrazom na starostlivosť o jednotlivé zložky životného prostredia, plne rešpektujúc legislatívne požiadavky v tejto oblasti, pričom vo väčšine procesov kontrolujeme svoju činnosť nad rámec zákonných povinností.

Spoločnosť pri realizácii svojich aktivít uplatňuje požiadavky medzinárodných noriem riadenia, a pre tento účel využíva overené, globálne uznávané nástroje systémového riadenia. Grafobal má implementovaný environmentálny manažérsky systém (EMS) podľa EN ISO 14001, pričom je certifikovaná od roku 2017.

Prostredníctvom stanovených kľúčových indikátorov meria svoju environmentálnu výkonnosť. Prehodnocujeme riziká svojich aktivít a identifikujeme príležitosti na zlepšenie.

Zmeny klímy

Grafobal kontroluje zdroje emisií plne v súlade s platnou legislatívou, vykonávame požadované merania emisií a limitné hodnoty znečisťujúcich látok neprekračujeme.

Meriame a vyhodnocujeme uhlíkovú stopu spoločnosti. Inventarizáciu skleníkových plynov verifikujeme nezávislou poprednou certifikačnou spoločnosťou.

Spotreba energií a prírodných zdrojov

Ako priemyselná spoločnosť pri svojej činnosti využívame energiu a spotrebúvame prírodné zdroje. Neustále však hľadáme riešenie pre efektívne využívanie energie a znižovanie spotreby palív a energií.
V súčasnosti všetka elektrická energia, ktorú spotrebúvame pochádza z obnoviteľných zdrojov (tzv. zelená energia).

Ako hlavnú vstupnú surovinu používame papier, pričom tento základný materiál pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. Naša spoločnosť je certifikovaná FSC, čo zaručuje, že drevo použité na výrobu papiera bolo vyťažené a spracované environmentálne, sociálne a ekonomicky zodpovedne.

Cirkularita a odpady

V rámci odpadového hospodárstva uplatňujeme princíp “Reduce. Reuse. Regenerate.“. Naša spoločnosť dosahuje mieru recyklácie vyprodukovaného odpadu viac ako 95 %.

Biodiverzita

Naša priemyselná činnosť nemá významný vplyv na zmenu biodiverzity v prostredí, v ktorom spoločnosť svoje aktivity vykonáva.

Starostlivo sledujeme stávajúcu i novú legislatívu v oblasti ochrany prírody a krajiny, a v oblasti ochrany vôd, a správame sa s rešpektom k prírode a okolitému prostrediu.

Environmentálny pilier

GALÉRIA