Zníženie energetickej náročnosti budov

Spoločnosť GRAFOBAL, akciová spoločnosť, začala realizovať projekt spolu financovaný Európskou úniou v rámci operačného programu kvalita životného prostredia. Výsledkom bude zvýšená energetická efektívnosť, zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a zníženie emisií skleníkových plynov.

Projekt sa realizuje na základe zmluvy o poskytnutí NFP

Zmluvy so zhotoviteľmi:

1. zmluva "Rekonštrukcia osvetlenia"  (dátum zverejnenia 31.3.2021)

2. zmluva  "Inštalácia fotovoltaickej elektrárne" (dátum zverejnenia 18.5.2021)


Zoznam noviniek