Spolu s obchodnými partnermi ctíme princípy etického správania, sociálnej angažovanosti a starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov.

Garantujeme zdravotnú neškodnosť vyrábanej produkcie a jej úplnú recyklovateľnosť. Dbáme o maximálne uspokojenie potrieb zákazníkov, pri rešpektovaní platných zákonov a právnych predpisov s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Ochrana ovzdušia v spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť
Zverejňovanie informácií o znečistení životného prostredia - znečistenie ovzdušia (ZZO), v znení zákona MŽP SR č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí a doplnení neskorších predpisov, podľa § 33 písm. a) bod 1) zákona č. 211/2000 Z. z., §33a, ods.
Výsledky meraní sú v súlade s právnymi predpismi, všetky emisné limity sú dodržané a podlimitné.