2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Oblasť podnikania

Orientujeme sa na stredných a veľkých zákazníkov, ktorí vyhľadávajú výrobky a služby s vysokou pridanou hodnotou.  Najnovšie technológie, tradičný fortieľ výrobných pracovníkov a inovatívny potenciál špecialistov na všetkých úrovniach sú zárukou stabilnej kvality dodávok. 

Naše výrobky sú pravidelne oceňované na prestížnych medzinárodných fórach. Máme tiež niekoľko najvyšších ocenení za najlepší obal na svete - WorldStar Award for Packaging.

Riadenie spoločnosti je v rôznych oblastiach zabezpečené prostredníctvom integrovaného manažérskeho systému.

----------------------------------------------------------------

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽERSKÉHO SYSTÉMU
v oblasti informačnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia a pracovných podmienok GRAFOBAL, akciová spoločnosť

Výrobný program spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť zahŕňa niekoľko skupín produktov ako obaly z hladkej lepenky, obaly z kašírovanej vlnitej lepenky, kartonáž, etikety a papierové vrecká, široký sortiment polygrafických výrobkov (kalendáre, katalógy, plagáty, pohľadnice, leporelá, puzzle) vrátane návrhov konštrukcie obalov a grafické návrhy.  

Súčasťou komplexného riadenia spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť je aj implementácia, riadenie, udržiavanie a zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému, ktorý zahŕňa tieto systémy:

-    systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zavedený podľa OHSAS 45001:2018
-    systém manažérstva informačnej bezpečnosti zavedený podľa ISO/IEC 27001:2013

Stratégiou spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť je pri poskytovaní uvedených služieb zodpovedným spôsobom zabezpečovať ochranu bezpečnosti informácií, ochranu zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov, dodržiavať sociálne pravidlá a zodpovedne sa správať ku všetkému personálu pracujúcemu pre spoločnosť, dodržiavať všetky požiadavky uvedených noriem, rešpektovať všetky príslušné požiadavky predpisov v oblasti sociálnych práv a ochrany pracovníkov a požiadavky zainteresovaných strán, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť v týchto oblastiach.

Pre dosiahnutie tejto stratégie sa vedenie spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť zaväzuje:
-    sústavne zlepšovať svoje správanie v oblasti  informačnej bezpečnosti, BOZP a sociálnej oblasti;
-    zabezpečiť bezpečnosť informácií pomocou primeraných a zodpovedajúcich opatrení, ktoré budú chrániť aktíva (informácie) spoločnosti
-    zabezpečiť ochranu sociálnych podmienok, bezpečnosti a zdravia identifikovaním rizík v týchto oblastiach a prijatím adekvátneho riadenia a kontroly s cieľom predchádzať pracovným úrazom, chorobám z povolania, zneužívaniu, diskriminácii a neetickému správaniu sa voči pracovníkom;
-    monitorovať náš vplyv a správanie sa v oblasti ochrany bezpečnosti informácií,  BOZP a sociálnych podmienok a overovať stav  v týchto oblastiach prostredníctvom pravidelných kontrol;
-    aktívne komunikovať s našimi zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi a ostatnými zainteresovanými stranami o záležitostiach súvisiacich  s využívanými informáciami, hlavne v oblasti chránenia týchto informácií, ako aj o záležitostiach súvisiacich s  bezpečnosťou a ochranou zdravia
-    pravidelne vzdelávať a školiť pracovníkov z problematiky informačnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia
-    opakovane  pravidelne analyzovať a riadiť riziká informačnej bezpečnosti a BOZP a prijímať zodpovedajúce ciele, opatrenia a nové pravidlá a postupy.    Skalica, dňa 1.8.2019                     Ing. Kohút Richard v.r.
                                                             generálny riaditeľ

----------------------------------------------------------------------